Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website. Verder

Professionele B2B webshop

Gratis verzending met UPS op alle bestellingen vanaf €500

Hulp nodig? +31 30 635 1661

Algemene voorwaarden JNC Service B.V.


Artikel 1: Algemeen

 1.1Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door JNC Service B.V. (“JNC”).
1.2Het, al dan niet via de Website, accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door de Klant wordt aanvaard.
1.3
JNC wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand.
1.4Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of mondelinge afspraken of toezeggingen zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door JNC.
1.5Indien in rechte zou komen vast te staan dat enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigbaar is, laat dit de gelding van de rest van de Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen alsdan in onderling overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen met een soortgelijke strekking, die niet nietig of vernietigbaar zijn.


Artikel 2: Definities

2.1Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met JNC een Overeenkomst sluit.
2.2Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.3Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door JNC aan de Klant.
2.4Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
2.5Producten: de producten en diensten die door JNC, al dan niet via haar Website, worden aangeboden, verkocht en geleverd.
2.6Garantie: de door de fabrikant van het desbetreffende Product geboden productspecifieke garantie die geldt op het moment dat de garantie door de Klant wordt ingeroepen.
2.7Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
2.8Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2.9Website: één of meer van de door JNC geëxploiteerde websites.


Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1Alle aanbiedingen van JNC, alsmede de door JNC opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2Een aanvraag of bestelling door of namens de Klant die via de Website aan JNC wordt gericht, leidt slechts tot het ontstaan van een Overeenkomst indien deze aanvraag of bestelling door JNC Schriftelijk is bevestigd.
3.3Indien een bestelling door of namens de Klant anders dan via de Website aan JNC wordt gericht, zal JNC aan de Klant een Schriftelijke opdrachtbevestiging toesturen. Een Overeenkomst komt alsdan slechts tot stand op het moment dat JNC deze opdrachtbevestiging ondertekend retour heeft ontvangen van de Klant.
3.4Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van JNC beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
3.5De Klant garandeert dat de door hem in de aanvraag of bestelling aan JNC opgegeven informatie juist en volledig is.
3.6JNC heeft te allen tijde het recht om een bestelling te verifiëren of deze zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de Klant door JNC zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.


Artikel 4: Geregistreerde Klanten op de Website

4.1Indien de Klant via de Website een account bij JNC aanvraagt, verschaft JNC na controle en akkoordbevinding aan de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.
4.2De Klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de Klant.
4.3De Klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. JNC mag er vanuit gaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de Klant.
4.4Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden misbruikt of in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de Klant JNC hierover onmiddellijk informeren, onverminderd de eigen verplichting van de Klant om onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen.


Artikel 5: Uitvoering van de Overeenkomst

5.1JNC zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de Klant Schriftelijk vastgelegde afspraken.
5.2Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen in de (reclame)uitingen, in de aanbiedingen van JNC, op de Website en/of in de Schriftelijke orderbevestiging binden JNC niet.
5.3Klant zal wijzigingen van bedrijfsgegevens en eventuele Persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan JNC. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de Klant.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1Alle door JNC geleverde Producten blijven eigendom van JNC of diens toeleveranciers tot het op grond van de Overeenkomst door de Klant verschuldigde bedrag aan JNC is voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde renten en/of incassokosten.
6.2Na aflevering van zaken bij de Klant gaat het risico daarop over van JNC naar de Klant.
6.3De Klant zal de door JNC geleverde zaken niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien de Klant (mede) uit door JNC geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor JNC totdat de Klant alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. JNC heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de gevormde zaken.
6.4Indien de Klant in verzuim is met de betaling van hetgeen hij op grond van de Overeenkomst aan JNC is verschuldigd, is JNC gerechtigd alle zaken die reeds aan de Klant zijn geleverd, terug te nemen. De Klant machtigt JNC onherroepelijk al die zaken voor rekening van de Klant te doen retourneren en geeft JNC en de door haar aangewezen vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, etc. met dat doel te betreden.


Artikel 7: Levering

7.1Alle door JNC genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan JNC bekend waren. Overschrijding van enige leveringstermijn brengt JNC nimmer in verzuim.
7.2Overschrijding van de door JNC opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.


Artikel 8: Prijzen

8.1Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW, verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
8.2Alle prijzen en tarieven genoemd op de Website, in (reclame)uitingen en aanbiedingen van JNC zijn onder voorbehoud van programmeer-, typ-, of schrijffouten.


Artikel 9: Betaling

9.1Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan JNC van de verschuldigde prijs door de Klant plaats door middel van vooruitbetaling. Deze betaling vindt bij bestelling via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een online betalingsopdracht op een wijze zoals deze op het moment van betalen op de Website wordt aangeboden. Deze betaling vindt bij bestelling anders dan via de Website, tenzij anders is overeengekomen, plaats door middel van een bankoverboeking.
9.2Indien de betaling per factuur is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen en deze in de Schriftelijke orderbevestiging van JNC staat vermeld.
9.3 In het geval de Klant niet tijdig betaalt, kan JNC overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.
9.3In het geval de Klant niet tijdig betaalt, kan JNC overgaan tot het nemen van incassomaatregelen. De volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de Klant.
9.4De Klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. JNC kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien JNC van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant of de aard van de relatie met de Klant hiertoe aanleiding geven.
9.5JNC is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval de Klant zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.


Artikel 10: Reclame

10.1De Klant is verplicht om bij aflevering de Producten te controleren op gebreken en onvolkomenheden en zich ervan te verzekeren dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zullen worden gebruikt.
10.2Zichtbare gebreken dienen binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen Schriftelijk te worden gemeld bij JNC. Overige gebreken dienen binnen vijf (5) dagen na vaststelling ervan, of binnen vijf (5) dagen nadat Klant deze gebreken redelijkerwijze had kunnen ontdekken, Schriftelijk aan JNC te worden gemeld.
10.3Indien Klant de Producten op welke wijze dan ook in gebruik neemt of installeert voordat de in artikel 10.1 genoemde controle is uitgevoerd, geschiedt dit voor eigen risico van de Klant en vervalt ieder recht op reclame en Garantie. Hetzelfde geldt indien gebreken niet binnen de gestelde termijn bij JNC worden gemeld.


Artikel 11: Garantie

11.1Indien de Klant met betrekking tot een geleverd Product een beroep wenst te doen op de Garantie, dient hij binnen de in artikel 10.2 gestelde termijn Schriftelijk contact op te nemen met JNC en daarbij een specificatie te geven van het (vermeende) gebrek of de (vermeende) gebreken van het Product. Vervolgens dient de Klant het Product op eigen kosten en voor eigen risico aan JNC te retourneren voor verdere afwikkeling van het beroep op de Garantie.
11.2Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
11.3JNC zal na ontvangst van het geretourneerde Product een eerste inschatting geven of de garantieclaim onder de Garantie valt. Aan deze inschatting van JNC kunnen geen rechten worden ontleend.
11.4Indien JNC inschat dat de claim niet voor Garantie in aanmerking zal komen, zal zij de Klant hierover berichten. JNC zal in dat geval de Klant de vraag voorleggen of de Producten desalniettemin doorgestuurd dienen te worden naar de fabrikant.
11.5Indien JNC inschat dat de claim wel voor Garantie in aanmerking zal komen, zal zij de Producten ter verdere afwikkeling van de Garantie doorsturen naar de fabrikant.
11.6Indien en voor zover de fabrikant het beroep op de Garantie honoreert, zijn hieraan voor de Klant – behoudens de verzendkosten uit artikel 11.2 – geen kosten verbonden.
11.7Indien de fabrikant, om welke reden dan ook, het beroep op de Garantie afwijst zal JNC aan Klant de reden van afwijzing mededelen. De Klant is in dat geval de met het beroep op de Garantie gemoeide kosten – in ieder geval bestaande uit onderzoekskosten van JNC, onderzoekskosten van fabrikant en alle transportkosten – volledig aan JNC verschuldigd.


Artikel 12: Intellectuele Eigendom

12.1Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, alle (reclame)uitingen van JNC en de door JNC verkochte Producten berusten bij JNC en/of haar licentiegevers. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
12.2De Website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden onderhouden. JNC heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.


Artikel 13: Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

12.1JNC verwerkt Persoonsgegevens van (natuurlijke personen werkzaam bij) de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
a de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
b het in contact kunnen treden met de Klant;
c het door JNC verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing ten behoeve van de Producten van JNC en aan haar gelieerde ondernemingen.
12.2JNC zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1JNC is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de Website of enige andere (reclame)uiting van JNC, het (onjuiste) gebruik van de Website of andere uitingen van JNC (zoals bestelformulieren) door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Klant. JNC is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Klant.
14.2Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van JNC, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan JNC te zijn gemeld. Schade die niet binnen voornoemde termijn ter kennis is gebracht van JNC, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.


Artikel 15: Inschakeling derden

15.1JNC is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij door onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst bevoegd als medewerker van JNC te handelen. De bepalingen omtrent de beperking van de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 14, gelden tevens voor deze derden.


Artikel 16: Overmacht

16.1Indien JNC als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is JNC gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat JNC op enigerlei wijze aansprakelijk of schadeplichtig is jegens de Klant. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel de Klant als JNC gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.


Artikel 17: Klachtenprocedure

17.1Onverminderd artikel 10 (“reclame”) en artikel 11 (“garantie”), geldt voor andere klachten de onderstaande procedure.
17.2Klachten over de dienstverlening van JNC dienen door de Klant Schriftelijk te worden ingediend bij JNC.
17.3JNC zal klachten binnen een termijn van vierentwintig (24) uur in behandeling nemen. Dagen die geen werkdagen zijn worden bij deze termijn niet in aanmerking genomen. 
17.4Een klacht dient voldoende gemotiveerd en onderbouwd te zijn door middel van Schriftelijke bewijsstukken. Indien (voldoende) Schriftelijke motivering en/of onderbouwing ontbreekt, biedt JNC de Klant eenmaal de kans haar klacht, binnen de door JNC gestelde termijn, nader Schriftelijk te specificeren en/of te onderbouwen. Indien na afloop van deze termijn wederom (voldoende) Schriftelijk motivering en/of onderbouwing ontbreekt, zal JNC de klacht zonder verdere (inhoudelijke) behandeling afwijzen.
17.5JNC zal zich inspannen de klacht zo snel en adequaat mogelijk te behandelen. 
17.6Voor zover JNC van mening is dat zij nadere stukken nodig heeft van de Klant ter afwikkeling van de klacht, zal de Klant hieraan haar volledige medewerking verlenen. 
17.7Zodra JNC de behandeling van de klacht heeft afgerond, zal zij de Klant hierover Schriftelijk informeren. Zij zal daarbij aangeven in hoeverre zij de klacht al dan niet honoreert.
17.8Het is niet toegestaan dezelfde klacht meer dan eens in te dienen. Indien de Klant niet tevreden is over de behandeling van de klacht, staat het de Klant (uiteraard) vrij het geschil aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen. 


Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is nadrukkelijk niet van toepassing.
18.2Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of daaraan gerelateerde of daaruit voortvloeiende verbintenissen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.